[VTC] Tạo cơ chế, chính sách thu hút các nhà khoa học trẻ

ĐHQGHN xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển đại học nghiên cứu, hướng tới tự chủ và xếp hạng đại học từ các kết quả khoa học mới, sản phẩm khoa học mới, chương trình đào tạo mới có chất lượng, gắn với nhu cầu thực tiễn.

Theo VTC

https://vnu.edu.vn/ttsk/?C151/N30659/%5BVTC%5D-Tao-co-che,-chinh-sach-thu-hut-cac-nha-khoa-hoc-tre.htm

Category: