Xây dựng kho ngữ liệu mẫu có gán nhãn vai nghĩa cho tiếng Việt

TitleXây dựng kho ngữ liệu mẫu có gán nhãn vai nghĩa cho tiếng Việt
Publication TypeConference Proceedings
Year of Conference2014
AuthorsLinh, HMỹ, lương, NThị, Hùng, NViệt, Huyền, NThị Minh, Phương, LHồng, Huê, PThị
Conference NameHội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông
Conference LocationĐắk-lăk, VietNam