Phòng Thí nghiệm Khoa học dữ liệu

Head: 

TS. Lê Hồng Phương

Research fields: 

Khoa học Dữ liệu
Trang web phòng thí nghiệm: liên kết