Giới Thiệu

Khoa Toán – Cơ - Tin học - Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thành lập từ năm 1956.

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa là nghiên cứu khoa học cơ bản và đào tạo đại học cũng như sau đại học các ngành và chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Toán học, Cơ học và Tin học. Các ngành đào tạo đại học hệ chuẩn hiện tại của Khoa bao gồm ngành Toán học, ngành Toán - Cơ, ngành Toán - Tin Ứng dụng và ngành Máy tính và Khoa học Thông tin. Bên cạnh đó, có chương trình đào tạo cử nhân tài năng ngành Toán học và ngành Máy tính và Khoa học Thông tin chất lượng cao. Khoa cũng phối hợp với Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Toán học trong 3 năm đầu. Các chuyên ngành đào tạo sau đại học bao gồm 9 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 9 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ thuộc ngành Toán học và Cơ học.

Khoa Toán - Cơ - Tin học được tổ chức thành 7 bộ môn: Cơ học, Đại số - Hình học - Topo, Giải tích, Tin học, Phương trình vi phân và hệ động lực (Toán Sinh thái và Môi trường), Toán học Tính toán và Toán ứng dụng, Xác suất - Thống kê. Đội ngũ cán bộ hiện tại của Khoa là 82 người, trong đó có 5 giáo sư, 12 phó giáo sư, 5 tiến sĩ khoa học và 31 tiến sĩ (tháng 7/2015).