Staff

Nguyễn Thị Minh Huyền Head of Department
Doctor
Natural Language Processing
Đỗ Thanh Hà Deputy Head of Department
Doctor
Pattern Recognition and image analysis, Document filtering and processing , Document analysis and indexing , Optimize the computer vision algorithms in autonomous car , Apply the sparse representation in computer vision
Đỗ Trung Tuấn Associate Professor, Doctor
Cơ sở dữ liệu suy diễn
Vũ Tiến Dũng Doctor
Tính toán song song
Nguyễn Bích Thủy Doctor
Xử lý ảnh số , Tối ưu DC & DCA, Cơ sở dữ liệu
Nguyễn Bích Thủy Doctor
Xử lý ảnh số , Tối ưu DC & DCA, Cơ sở dữ liệu
Nguyễn Hải Vinh Doctor
Quy hoạch thực nghiệm tối ưu, Mật mã và an toàn dữ liệu
Nguyễn Việt Hùng Master
Hoàng Quốc Hùng