Department of Mathematical Modeling in Ecology and Environment

Introduction

Deputy head: 
Faculty & Staff members: 
6
Professors: 
1
PhDs: 
3
Research fields: 
  • Các bài toán định tính và định lượng (lý thuyết điều khiển, lý thyết ổn định, tính ergodic, hệ đông lực,phương pháp giải số...) cho phương trình vi phân và phương trình vi phân với đạo hàm riêng, phương trình vi phân ngẫu nhiên, phương trình động học trên thang thời gian, phương trình tiến hóa và áp dụng vào giải các các bài toán trong kinh tế, xã hội, sinh thái, môi trường
Graduate specialization: 
  • Differential and Integral Equations (PhD)