Bộ môn Giải tích

Time: 
Fri, 27/05/2016 - 09:00
Location: 
409 T3
Speaker: 
TS. Lý Kim Hà (ĐHKHTN, HCM)
Title: 
Tangential Cauchy-Riemann equations on pseudoconvex boundaries of finite/infinite type in C^2
Content: 

The main purpose in this talk is to give a brief survey on the tangential Cauchy-Riemann equations on pseudoconvex boundaries in $\mathbb C^2$. The content includes two parts: boundary regularities for solutions to the equation and their applications to prescribing zeros of holomorphic functions. Both of them will be considered on a  class of pseudoconvex boundaries of finite and infinite type in the sense of Range.

(Mục đích chính của báo cáo là đưa một sơ lược về phương trình Cauchy-Riemann tiếp xúc xác định trên các biên giả lồi trong không gian $\mathbb C^2$. Nội dung bao gồm hai phần: các chính qui hóa trên biên cho nghiệm của phương trình này và ứng dụng của chúng vào việc mô tả tập không điểm của các hàm chỉnh hình. Cả hai nội dung này đều được xem xét trên một lớp các biên giả lồi loại hữu hạn và vô hạn theo nghĩa của Range.)