Applied Mathematics and Informatics

Curriculum: Appled Mathematics and Informatics 2015

Curriculum: Appled Mathematics and Informatics 2020

Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo đại học ngành Toán - Tin nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở vững chắc về Toán học và Tin học, và các kiến thức chuyên ngành mang tính liên ngành Toán ứng dụng và Tin học. Sinh viên được đào tạo ngành này do vậy có thể tham gia nhiều vị trí và lĩnh vực công tác khác nhau, từ các vị trí nghiên cứu chuyên sâu về Toán ứng dụng nhằm đưa ra và phát triển các phương pháp luận, mô hình trong các lĩnh vực tính toán hình thức, bảo mật thông tin, tính toán mềm v.v. đến các vị trí đòi hỏi kiến thức Tin học như xây dựng các công cụ, chương trình máy tính, phục vụ trở lại các mô hình tính toán phức tạp trong các lĩnh vực tính toán khoa học.  

Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

  • Làm việc tại các trung tâm, các việc nghiên cứu phát triển, các cơ quan quản lý kinh tế, tài chính, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng kiến thức Toán ứng dụng hay công nghệ thông tin
  • Làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông trong lĩnh vực Toán học và Công nghệ thông tin. 

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

  • Sinh viên đủ điều kiện và có nhu cầu học tập nâng cao trình độ trong lĩnh vực chuyên môn của mình sẽ có thể học tiếp ở bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ.trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Cơ sở toán học cho Tin học, Khoa học dữ liệu hoặc Toán ứng dụng.