Nguyễn Thị Minh Huyền 's page

Nghiên cứu khoa học

Vấn đề đang quan tâm:

  • Xây dựng tài nguyên cho xử lí văn bản y tế tiếng Việt
  • Phân tích ngữ nghĩa văn bản tiếng Việt

Công trình đã công bố:

Google Scholar

ResearchGate