Staff

Ninh Văn Thu Head of Department
Doctor
Several Complex Variables, Nevanlinna Theory
Nguyễn Thạc Dũng Deputy Head of Department
Associate Professor, Doctor
Geometric Analysis, Differential Geometry, Several Complex Variables, Pluripotential Theory
Nguyễn Văn Mậu People's Teacher, Professor, Doctor of Science
Lý thuyết các bài toán biên, Phương trình tích phân, Lý thuyết toán tử, Giải tích đại số
Trần Văn Nhung People's Teacher, Professor, Doctor of Science
Ngô Quốc Anh Associate Professor, Doctor
Giải tích hình học và phương trình đạo hàm riêng
Đặng Đình Châu Associate Professor, Doctor
Lê Huy Chuẩn Doctor
Trịnh Viết Dược Doctor
Hệ động lực.
Vũ Nhật Huy Doctor
Giải tích Fourier
Phạm Trọng Tiến Doctor
Không gian hàm có trọng và lý thuyết toán tử
Đặng Anh Tuấn Doctor
Partial Differential Equations
Trần Thế Dũng Master
Nguyễn Duy Đạt Master
Nguyễn Ngọc Khanh
Kiều Thị Thùy Linh
Đinh Thị Thu